Statut

STATUTUL
SOCIETĂŢII SOCIOLOGILOR DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL I: DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI

Art.1 Societatea Sociologilor din România (SSR) este o asociaţie a specialiştilor care, prin activitatea lor profesională, au contribuit şi contribuie la cunoaşterea ştiinţifică a realităţilor sociale, politice şi economice româneşti.

Art.2 Denumirea asociaţiei este „Societatea Sociologilor din România”. Denumirea asociaţiei este protejată potrivit legii.

Art.3 Sediul SSR este în Bucureşti, str. Schitu Măgureanu nr. 9, Sector 1.

Art.4 SSR se constituie prin Actul Constitutiv semnat de membrii fondatori şi funcţionează ca persoană juridică, neguvernamentală, neangajată politic şi fără scop patrimonial, în condiţiile legii şi pe baza prezentului Statut.

Art.5 Durata de funcţionare a SSR este nelimitată, începând de la data înregistrării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

CAPITOLUL II: SCOPUL ŞI OBIECTIVELE SSR
Art.6 Scopul SSR este promovarea la nivel naţional şi internaţional a profesiei de sociolog şi a cercetării sociologice româneşti.

Art.7 Pentru atingerea acestui scop, SSR va acţiona pentru atingerea următoarelor obiective:
a) Promovarea unui învăţământ superior sociologic de calitate la programele de licenţă, masterat şi doctorat; promovarea disciplinelor şi temelor sociologice în programele de studii din învăţământul preuniversitar;
b) Promovarea cercetării sociologice ca instrument de cunoaştere a societăţii şi creşterea prestigiului sociologiei în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională;
c) Constituirea şi dezvoltarea comunităţii sociologilor din România, afirmarea şi protejarea rolului acesteia în societatea românească şi în comunitatea ştiinţifică internaţională;
d) Afirmarea şi protejarea statutului profesional al sociologului;
e) Educarea sociologică a populaţiei şi a elitelor naţionale;
f) Definirea, aplicarea şi promovarea de standarde de calitate ale cercetării şi lucrărilor de sociologie;
g) Creşterea rolului sociologiei în elaborarea şi aplicarea de politici publice şi corporative.
h) Dezvoltarea comunicării în interiorul comunităţii sociologilor şi dintre comunitate şi societate.

Art.8 Pentru atingerea obiectivelor formulate, SSR va adopta şi desfăşura planuri de acţiune cu durata de 2 ani.

CAPITOLUL III: MEMBRII SSR
Art. 9 În cadrul SSR pot exista următoarele categorii de membri:
a) membrii asociaţiei (inclusiv membrii fondatori) – cu drept de vot;
b) membri de onoare – persoanele fizice şi persoanele juridice care, deşi nu îndeplinesc condiţiile arătate la art. 10, alin. 1 lit. a şi b, au adus contribuţii semnificative la realizarea obiectivelor SSR. Membrii de onoare nu pot fi aleşi în organele de conducere ale SSR, nu au drept de vot şi nici dreptul de a participa la adunarea generală a asociaţilor.

Art. 10 Membrii SSR
(1) Calitatea de membru şi de membru de onoare se acordă de către Adunarea Generală. Poate deveni membru al SSR o persoană fizică sau juridică ce solicită să devină membru al SSR şi îndeplineşte una din următoarele condiţii:
a) A absolvit cu diplomă studii de licenţă, master sau doctorat în domeniul de studii sociologie sau într-un domeniu apropiat (condiţie privitoare doar pentru persoane fizice), sau
b) A contribuit la dezvoltarea teoretică, metodologică sau aplicată a cercetării sociologice sau a învăţământului sociologic prin publicaţii, conducere sau participare la colective de cercetare, activităţi didactice sau de popularizare şi alte activităţi;
c) SSR poate acorda, calitatea de membru de onoare al SSR unor persoane care, deşi nu îndeplinesc condiţiile arătate la art. 10, alin. 1 lit. a şi b, au adus contribuţii semnificative la realizarea obiectivelor SSR.
d) Membrii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei şi nu au drept de vot.

(2) Un membru al SSR îşi poate pierde calitatea de membru dacă:
a) Renunţă la calitatea de membru;
b) Încalcă Statutul şi alte norme adoptate de Adunarea Generală a SSR;

(3) Membrii SSR care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care s-au obligat faţă de asociaţie.

(4) Membrii SSR au următoarele drepturi:
a) Să participe la toate activităţile organizate de SSR sau cu participarea SSR;
b) Să beneficieze de toate facilităţile, serviciile sau produsele SSR, în condiţiile stabilite de SSR;
c) Să folosească bazele materiale, în limita disponibilităţii acestora, în vederea desfăşurării de activităţi conform Statutului;
d) Să solicite susţinerea SSR pentru protejarea drepturilor sale intelectuale şi profesionale;
e) Să aleagă în limitele prevăzute Statut şi Actul Constitutiv organele de conducere ale SSR;
f) Să fie aleşi în limitele prevăzute Statut şi Actul Constitutiv în organele de conducere ale SSR dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini şi capacitatea pentru funcţiile la care candidează şi nu au suferit nici o condamnare penală care sa-i facă incompatibili legal sau moral pentru funcţia respectivă;
g) Să se adreseze conducerii executive a SSR în orice problemă profesională sau referitoare la activitatea SSR;
h) Să se adreseze Adunării Generale a SSR în orice caz în care consideră că organele conducerii executive ale SSR au luat decizii greşite referitoare la el însuşi sau la asociaţie. Decizia Adunării Generale în asemenea cazuri este definitivă.

(5) Membrii SSR au următoarele obligaţii:
a) Să respecte Statutul SSR;
b) Să fie activi în domeniul cercetării şi/sau a învăţământului sociologic, naţional şi/sau internaţional, în condiţiile prezentului Statut şi ale Actului Constitutiv;
c) Să promoveze cercetarea şi învăţământul sociologic în relaţia cu societatea, statul şi administraţia, opinia publică şi instituţiile societăţii civile;
d) Să promoveze cercetarea şi învăţământul sociologic naţional în comunitatea ştiinţifică internaţională;
e) Să respecte în propria activitate şi să promoveze standardele de calitate a cercetărilor, lucrărilor, publicaţiilor şi învăţământului sociologic adoptate de SSR în condiţiile prezentului Statut şi ale Actului Constitutiv;
f) Să protejeze şi să promoveze statutul şi prestigiul sociologiei ca ştiinţă şi a sociologului ca om de ştiinţă;
g) Să comunice comunităţii sociologice româneşti rezultatele importante ale propriilor cercetări şi activităţi în condiţiile prezentului Statut şi ale Actului Constitutiv;
h) Să participe în condiţiile prezentului Statut şi ale Actului Constitutiv la Adunările Generale ale SSR şi la alte activităţi ale acesteia.

CAPITOLUL IV: CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SSR
Art. 11 Adunarea Generală
(1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei;
(2) Membrii persoane juridice participă la Adunarea Generală printr-un reprezentant desemnat de conducerea executivă a persoanei juridice care este membru al SSR;
(3) În Adunarea Generală, fiecare membru al SSR are un vot;
(4) Votează doar membrii SSR prezenţi în Adunarea Generală; Pentru alegeri de persoane votul este secret;
(5) Adunarea Generală a membrilor SSR se convoacă în sesiune ordinară în fiecare an de către Preşedintele Consiliul Director, şi în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie, de către Preşedintele Consiliului Director, de către majoritatea simplă a Consiliului de Conducere sau la cererea a cel puţin 1/3 dintre membri SSR. La stabilirea 1/3 necesare pentru convocarea Adunării Generale, nu se ia în considerare numărul membrilor de onoare ai SSR ci numai numărul de membrii cu drept de vot ai SSR;
(6) Adunarea Generală se convoacă printr-un convocator scris care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru Adunarea Generală. Prezenţa membrilor asociaţiei la Adunarea Generală acoperă orice lipsuri privitoare la convocare;
(7) Adunările Generale extraordinare se desfăşoară la sediul asociaţiei sau în alt loc, conform deciziei Consiliului de Conducere;
(8) Adunarea Generală este constituită în prezenţa a cel puţin 1/3 dintre membrii SSR. Dacă acest quorum nu este obţinut după prima convocare, Adunarea Generală este convocată din nou în cel mult trei luni. Dacă quorum-ul nu este obţinut nici din a doua convocare, Adunarea Generală îşi desfăşoară lucrările cu membrii prezenţi şi ia decizii cu majoritatea simplă a acestora;
(9) Adunarea Generală decide cu privire la patrimoniul SSR, la Raportul de Activitate al conducerii executive a SSR, la Raportul Comisiei de Cenzori dacă este cazul, adoptă Programul de Activitate al SSR pentru următorii 2 ani şi alege organele de conducere executivă ale SSR pentru un mandat de 2 ani;
(10) Adunarea Generală decide cu privire la toate actele cu caracter normativ ale SSR, inclusiv Statutul.
(11) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) aprobă strategia şi obiectivele generale ale asociaţilor;
b) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
c) aprobă modificarea/completarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;
d) aprobă şi revocă membrii consiliului director;
e) aprobă primirea, suspendarea şi/sau excluderea de membri în/din asociaţie;
f) numeşte şi revocă cenzorul sau comisia de cenzori, după caz;
g) înfiinţează filiale/sucursale ale asociaţiei;
h) stabileşte modul în care vor folosite bunurile şi fondurile băneşti cât şi cuantumul cotizaţiei anuale;
i) hotărăşte asupra modului de vot a hotărârilor (deschis sau secret);
j) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
k) orice alte atribuţii prevăzute în actele normative ce guvernează activitatea asociaţiilor sau prin actele constitutive ale asociaţiei.

Art. 12 Consiliul Director al SSR
(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale;
(2) El este alcătuit astfel:
a) preşedinte;
b) vicepreşedinte;
c) secretar general.
(3) Atribuţiile Consiliului Director:
a) Elaborează direcţia şi strategia de dezvoltare a asociaţiei pe care o supune spre aprobare Adunării Generale;
b) Aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi urmăreşte realizarea obiectivelor asociaţiei;
c) Gestionează patrimoniul SSR în beneficiul membrilor SSR şi pentru atingerea obiectivelor SSR prevăzute în prezentul Statut şi în Programul de activitate al SSR adoptat de Adunarea Generală;
d) Propune Bugetul Anual al SSR, execuţia bugetară anuală şi rapoartele anuale sau extraordinare ale Comisiei de Cenzori;
e) În concordanţă cu prevederile prezentului Statut, Consiliul Director prezintă spre aprobare Adunării Generale regulamentele de funcţionare ale Adunării Generale şi ale tuturor structurilor instituţionalizate ale SSR. În perioada dintre adoptarea unui act normativ şi aprobarea acestuia de către Adunarea Generală, instituţia reglementată de acel act normativ va funcţiona pe baza actului normativ adoptat;
f) Pregăteşte proiectul bugetului anual al asociaţiei şi raportează cu privire la implementarea acestuia în faţa Adunării Generale, înaintează propuneri privind modificări parţiale ale bugetului, inclusiv noi articole de cheltuieli, în cazul în care au fost identificate noi surse de finanţare după aprobarea bugetului;
g) Adoptă salariile şi alte reglementări interne ale asociaţiei, propune stabilirea sau modificarea taxelor de admitere şi a cotizaţiilor de membru, colectează cotizaţiile de membru, ia decizii privind formarea de fonduri şi stabilirea modului în care acestea sunt colectate şi cheltuite;
h) La sfârşitul mandatului, în ultima sa şedinţă ordinară, Consiliul Director adoptă sau respinge Raportul de Activitate al Preşedintelui către Adunarea Generală:
i. În cazul în care îl adoptă, Raportul de Activitate al Preşedintelui este şi Raportul de Activitate al Consiliului de Conducere;
ii. În cazul în care decide să îl respingă, Consiliul de Conducere va prezenta Adunării Generale un raport propriu;
iii. Orice membru al Consiliului de Conducere are dreptul să prezinte Adunării Generale obiecţiile sale faţă de Raportul Preşedintelui.
(4) Adunarea Generală a SSR alege membrii Consiliului Director;
(5) În primul an de la înfiinţarea Asociaţiei, primul mandat al membrilor Consiliului Director este dat pe o perioadă de 1 an. După trecerea de 1 an de la înfiinţarea Asociaţiei, mandatul dat membrilor Consiliului Director va fi dat pe o perioadă de 2 ani;
(6) Preşedintele SSR este şi Preşedintele de drept al Consiliului Director şi conduce lucrările acestuia;
(7) Preşedintele SSR este ales de Adunarea Generală a SSR dintre candidaţii la funcţia de Preşedinte al SSR;
(8) Poate fi candidat la funcţia de Preşedinte al SSR orice membru persoană fizică al SSR care prezintă Adunării Generale un Plan Strategic al SSR pentru o perioadă de doi ani şi o listă de susţinători ai Proiectului cuprinzând cel puţin 10% dintre membrii persoane fizice sau persoane juridice ai SSR, cu drept de vot;
(9) Planul Strategic al unui candidat va conţine cel puţin toate activităţile SSR prevăzute în Statut şi alte activităţi;
(10) Susţinătorii unui candidat la funcţia de Preşedinte al SSR îşi iau în scris angajamentul de a contribui direct şi activ la organizarea şi buna desfăşurare a activităţilor propuse în Proiectul de Activitate al candidatului;
(11) Proiectul de activitate şi lista de membri susţinători vor fi trimise de fiecare candidat tuturor membrilor SSR cu cel puţin 7 zile înainte de data la care va avea loc Adunarea Generală a membrilor SSR;
(12) Preşedintele SSR este ales pentru o perioadă de doi ani, cuprinsă între Adunarea Generală în care a fost ales şi Adunarea Generală ordinară din al doilea an de mandat al său, dacă o Adunare Generală extraordinară nu alege un alt preşedinte înainte de acest termen;
(13) Orice membru al SSR poate primi din partea Adunării Generale un număr nelimitat de mandate de Preşedinte, dar nu succesive;
(14) Mandatul unui Preşedinte al SSR încetează în caz de deces, demisie, incapacitare pe o perioadă mai lungă de 6 luni şi prin decizie a unei Adunări Generale;
(15) În prima şedinţă a Consiliului Director de după alegerea sa, Preşedintele SSR va propune Consiliului Director spre aprobare Bugetul Anual al SSR;
(16) În ultima şedinţă ordinară a mandatului Consiliului Director, Preşedintele SSR va prezenta spre aprobare Raportul său de activitate;
(17) Raportul de Activitate al Preşedintelui SSR va fi prezentat în Adunarea Generală ordinară sau extraordinară care are pe ordinea de zi alegerea unui nou Preşedinte. O Adunare Generală extraordinară poate alege un nou preşedinte şi dacă nu i se prezintă Raportul de Activitate al Preşedintelui în exerciţiu;
(18) Preşedintele SSR convoacă Consiliul Director în şedinţe ordinare de două ori pe an şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie;
(19) Consiliul Director se reuneşte în şedinţe extraordinare şi la solicitarea a 1/3 dintre membrii săi;
(20) Consiliul Director ia hotărârile în prezenţa a jumătate plus 1 dintre membrii săi şi ia decizii cu majoritatea simplă a voturilor;
(21) În perioadele de incapacitare a Preşedintelui SSR care depăşesc sau se prevede că vor depăşi mai mult de 30 de zile, Consiliul Director va desemna un preşedinte interimar. În a cincea lună de la instalare, preşedintele interimar va convoca Adunarea Generală extraordinară, pentru alegerea unui nou preşedinte;
(22) Preşedintele SSR conduce activitatea SSR pentru îndeplinirea scopului şi atribuţiilor prevăzute în Statut şi în Programul de Activitate;
(23) Preşedintele poate împuternici una sau mai multe persoane, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociaţiei ori sunt străine de asociaţie, să încheie acte juridice în numele şi în contul asociaţiei;
(24) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociaţiei ori sunt străine de asociaţie, să îndeplinească orice atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
(25) Vicepreşedintele
Vicepreşedintele are ca atribuţii susţinerea activităţilor Preşedintelui SSR şi ale Consiliului Director.
(26) Secretarul General
Atribuţiile Secretarului General al SSR:
a) conduce toate activităţile tehnice şi administrative ale SSR;
b) ţine evidenţa hotărârilor organelor de conducere şi control, pe care le consemnează într-un registru special;
c) transmite sarcinile stabilite de Adunarea Generală şi urmăreşte realizarea lor.

Art. 13 Consiliul Ştiinţific
(1) Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea unui consiliu ştiinţific;
(2) Consiliul ştiinţific al SSR este alcătuit din preşedinţii aleşi ai secţiunilor SSR;
(3) Pentru înfiinţarea unei secţiuni sunt necesari minim 10 membri ai SSR care îşi exprimă acordul scris pentru a face parte din secţiune, ca primă opţiune;
(4) Fiecare membru SSR poate face parte din maximum 3 secţiuni;
(5) Preşedintele unei secţiuni este ales prin votul secret al majorităţii simple a membrilor secţiunii;
(6) Consiliul ştiinţific al SSR alege prin vot secret un Preşedinte al Consiliului Ştiinţific;
(7) În cazul în care se hotărăşte în cadrul Adunării generale, Preşedintele Consiliului Ştiinţific va putea face parte din Consiliul de Conducere a SSR;
(8) Consiliul Ştiinţific organizează Conferinţa Ştiinţifică a SSR şi propune Programul anual de manifestări ştiinţifice;
(9) Programul anual de manifestări ştiinţifice este aprobat de Consiliul de Conducere al SSR.

Art. 14 Controlul financiar intern
(1) Fiecare dintre asociaţi, care nu este membru în Consiliul Director, poate exercita dreptul de control financiar intern pentru întreaga perioadă de timp în care asociaţia nu are un cenzor desemnat;
(2) În cazul în care numărul membrilor asociaţiei va depăşi numărul de 15 membri înscrişi, controlul financiar intern se va exercita în mod obligatoriu de către un cenzor, care va putea fi numit numai de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

CAPITOLUL V: ACTIVITĂŢI
Art. 15 Conferinţa internaţională a S.S.R
(1) Pe durata mandatului de doi ani, de regulă la jumătatea mandatului, fiecare conducere aleasă a S.S.R va organiza cel puţin o Conferinţă ştiinţifică internaţională, pe o temă propusă de Preşedintele Consiliului Ştiinţific în acord cu Preşedintele în exerciţiu al SSR;
(2) Pentru pregătirea acesteia, Consiliul ştiinţific va desemna un Comitet de Organizare compus din membri ai SSR;
(3) Lucrările Conferinţei vor fi publicate de SSR.

Art. 16 Congresul Naţional al SSR
(1) SSR va organiza în fiecare mandat, în al doilea an, un Congres National care include o Conferinţă Naţională de comunicări ştiinţifice si Adunarea Generala de Alegeri a SSR;
(2) Lucrările Conferinţei Naţionale sunt publicate de S.S.R;
(3) La Conferinţa Naţională a S.S.R .participă membri ai SSR şi invitaţi;
(4) Taxele de participare pentru membrii SSR sunt suportate de S.S.R;
(5) Pentru pregătirea Conferinţei Naţionale, Consiliul de Conducere al SSR va desemna, la propunerea Preşedintelui SSR în acord cu Preşedintele Consiliului Ştiinţific, un Comitet de Organizare compus din membri ai SSR;
(6) Comitetul de organizare va elabora un Regulament de participare şi un Program de desfăşurare a Conferinţei Naţionale cu cel puţin 6 luni înainte de data Conferinţei.

Art. 17 Conferinţe, simpozioane, reuniuni
(1) SSR va organiza şi alte conferinţe, simpozioane şi reuniuni tematice, în conformitate cu Programul propus de Consiliul Ştiinţific şi adoptat de Adunarea Generală;
(2) SSR va coopera cu alte instituţii, naţionale şi internaţionale, în organizarea şi participarea la manifestaţii ştiinţifice.

Art. 18 Cercetare
(1) SSR va avea putea organiza programe proprii de cercetare, aprobate prin Programul de Activitate.

Art. 19 Publicaţii
(1) SSR va edita o revistă de specialitate;
(2) Preşedintele SSR şi Consiliul de Conducere sunt responsabili de înfiinţarea şi conducerea revistei.
(3) SSR va sprijini publicarea de articole, manuale şi cărţi de specialitate de către membri săi;
(4) SSR va monitoriza activitatea publicistică în domeniul sociologiei şi al ştiinţelor despre societate, va face recenzii şi prezentări de publicaţii, cărţi şi manuale şi le va difuza atât membrilor săi, cât şi mass-media.
Art. 20 Certificare şi promovare
(1) SSR va putea organiza şi desfăşura activităţi de audit ştiinţific, la cerere, pentru membrii săi şi pentru terţi;
(2) SSR va elabora standarde de calitate şi criterii de evaluare a cercetărilor şi lucrărilor ştiinţifice din domeniul sociologiei şi al cercetării ştiinţifice a societăţii;
(3) SSR va acorda un premiu anual pentru cea mai bună lucrare în domeniul sociologiei şi al cercetării ştiinţifice a societăţii.

Art. 21 Burse şi granturi
1) SSR poate acorda burse de studiu şi cercetare membrilor săi;
2) SSR poate sponsoriza publicarea de cărţi de specialitate de către membrii săi;
3) SSR poate acorda membrilor săi sponsorizări pentru participarea la activităţi de studiu, participare la manifestări ştiinţifice şi publicare de articole sau cărţi, în ţară şi în străinătate.

Art. 22 Relaţii publice
(1) SSR va desfăşura o vastă activitate de relaţii publice, destinată comunicării dintre comunitatea sociologilor şi guvernanţi, manageri ai economiei, administraţiei sau societăţii, opinia publică, mass-media.

CAPITOLUL VI: FILIALE SI SUCURSALELE
Art. 23
(1) În condiţiile prevederilor legale, Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei;
(2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei;
(3) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala.

Art. 24.
(1) În condiţiile prevederilor legale, Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. (2) Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale;
(3) Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.

CAPITOLUL VII: PATRIMONIUL ŞI FINANŢAREA
Art. 25 Patrimoniul şi veniturile SSR
(1) Patrimoniul iniţial al asociaţiei se constituie din suma de 700 lei depusă iniţial de către membrii acesteia;
(2) Veniturile SSR provin din:
a) cotizaţiile membrilor;
b) venituri realizate din activităţi economice directe;
c) donaţii, sponsorizări sau legate;
d) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;e) alte venituri prevăzute de lege.
(3) Veniturile SSR sunt înregistrate şi gestionate conform legii, doar pentru îndeplinirea obiectivelor SSR şi a programului de activităţi al acesteia, aprobat de Adunarea Generală.

Art. 26 Cotizaţia
(1) Fiecare membru al SSR va plăti o cotizaţie anuală, al cărei cuantum este stabilit odată la doi ani de Adunarea Generală, la propunerea Preşedintelui nou ales al SSR;
(2) Cotizaţiile sunt diferenţiate pentru membrii persoane fizice şi membrii persoane juridice ai SSR;
(3) Un membru persoană fizică poate înlocui plata cotizaţiei anuale cu alocarea către SSR a unui procent de 2% din impozitul pe venitul global, potrivit legii;
(4) Membrii SSR care desfăşoară pe bază de voluntariat activităţi administrative sau tehnice în favoarea SSR sunt scutiţi de plata cotizaţiei şi au prioritate la obţinerea de burse sau sponsorizări din partea SSR.

Art. 27 Cheltuielile
(1) Cheltuielile SSR sunt angajate de către Preşedintele SSR;
(2) Pentru buna desfăşurare a activităţilor SSR, Preşedintele poate decide angajarea de personal specializat, sau apela la contribuţii voluntare ale membrilor SSR. Organigrama serviciilor funcţionale ce funcţionează cu personal angajat şi remunerarea personalului este propusă de Preşedinte şi aprobată de Consiliul de Conducere.

CAPITOLUL VIII: DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SSR
Art. 28 – Asociaţia se dizolvă prin:
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 9 luni de constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă acesta nu a fost completat în termen de 3 luni;
d) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicit sau contrar ordinii publice;
e) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
f) survenirea insolvabilităţii;
h) hotărârea Adunării generale extraordinare.

Art. 29 (1) În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea Generală, după caz;
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează;
(3) Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie bilanţul care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului;
(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării.

Art. 30 Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Art. 31 În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător. Modul transmiterii va fi hotărât de Adunarea Generală, conform legii.

Art. 32 (1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru;
(2) Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor preda celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

Art. 33 (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă de la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

CAPITOLUL IX: DISPOZIŢII FINALE
Art.34 Prezentul Statut nu poate fi modificat decât prin Hotărâre a Adunării Generale a SSR.

Art.35 Prezentul Statut se completează cu prevederile Actului Constitutiv al Asociaţiei precum şi cu celelalte dispoziţii legale aplicabile.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: