Codul de etică al SSR (proiect)

 

CODUL DE ETICĂ AL SOCIETĂŢII SOCIOLOGILOR DIN ROMÂNIA
(proiect)

PREAMBUL
Societatea Sociologilor din România (numită în continuare Societatea) îşi afirmă / în numele membrilor ei (numiţi în continuare sociologi), angajamentul de a desfăşura activităţile întreprinse în vederea atingerii scopurilor şi obiectivelor asumate, pe baza valorilor, principiilor şi normelor morale stipulate prin prezentul Cod de etică.

Scopul codului este prezentarea şi explicitarea principiilor etice şi a normelor deontologice care ghidează practica sociologică în domeniile cercetării, consilierii, intervenţiei, învăţământului şi formării, în vederea creşterii respectului şi încrederii în comunitatea profesională a sociologilor.

Prin aceasta SSR urmăreşte promovarea sociologiei ca profesie, sporirea bunăstării membrilor SSR, comunităţii sociologice/sociologilor neafiliaţi şi a societăţii în ansamblu.

Astfel toate acţiunile desfăşurate vor respecta demnitatea, integritatea şi autonomia tuturor celor implicaţi în cercetare, sau afectaţi în vreun fel de activităţile membrilor organizaţiei, vizându-se în acest scop diminuarea sau eliminarea vătămărilor posibile aduse vreunei persoane.

Codul modelează conduita dezirabilă bazată pe respectarea standardelor profesionale de către toţi membrii Societăţii, în scopul prevenirii încălcării normelor deontologice ale practicii sociologice. Codul urmăreşte să protejeze persoanele implicate în practica sociologică, dar şi publicul larg, de folosirea defectuoasă sau abuzivă a metodologiei de cercetare şi intervenţie specifice sociologiei. 

Reglementările prezentului document pot face oricând obiectul unor amendamente, revizuiri sau adăugiri viitoare.

SSR îşi exprimă gratitudinea faţă Asociaţia Americană de Sociologie şi Asociaţia Franceză de Sociologie (proiect)… ale căror coduri etice s-au constituit în repere valoroase şi surse de inspiraţie remarcabile pentru alcătuirea acestui Cod.

PRINCIPII GENERALE

A. Respectul demnităţii, autonomiei şi drepturilor.
Sociologii vor respecta dreptul fiecărei persoane de a-i fi recunoscută valoarea intrinsecă supremă de fiinţă umană, vor recunoaşte, şi nu vor împiedica în nici un fel, manifestarea capacităţii persoanelor de a lua decizii şi de a formula opinii pe baza propriului sistem de valori, convingeri şi credinţe. Se vor strădui permanent să evite orice formă de discriminare bazată pe cultură, etnie, naţionalitate, culoare sau rasă, religie, vârstă, educaţie, sex sau orientare sexuală, abilităţi fizice sau intelectuale, statut domestic, marital sau parental sau orice altă trăsătură personală, statut, condiţie sau situaţie în care se află o persoană. Se vor strădui de asemenea să elimine din cercetări orice distorsiuni indiferent de cauze sau surse.

B. Integritatea.
Sociologii vor da dovadă de integritate profesională şi morală în toate manifestările lor, demonstrând o conduită de natură să inspire încredere. Vor acţiona pe baza valorilor şi datoriilor profesionale stipulate de prezentul Cod şi asumate în mod liber, fără să recurgă în nici o situaţie la înşelăciune sau dezinformare, cu excepţia situaţiilor precizate în prezentul document. Îşi vor prezenta cu onestitate calificările şi competenţele şi vor acţiona doar în cadrele şi limitele trasate de acestea, înţelegând că depăşirea acestora poate aduce prejudicii sociologiei şi societăţii. Vor evita orice amestecuri sau intervenţii nedorite, forţate, nejustificate sau ilegale în sfera de valori şi credinţe fundamentale ale altor indivizi, grupuri, asociaţii profesionale, politice, civile sau de altă natură.

C. Responsabilitatea şi precauţia.
Sociologii îşi vor concentra eforturile în vederea îndeplinirii misiunii sociologiei, de a contribui prin cercetările şi practicile desfăşurate la bunăstarea generală, inclusiv prin asumarea responsabilităţii sociale (faţă de comunitate), ştiinţifice şi profesionale. Sociologii îşi vor însuşi în activităţile de cercetare şi intervenţie cele mai înalte standarde de exigenţă ştiinţifică şi profesională. Vor manifesta respect şi toleranţă pentru abordările teoretice, metodologice şi practice ale colegilor (indiferent dacă fac parte sau nu din SSR) chiar şi atunci când acestea sunt în dezacord cu propriile convingeri şi abordări. Se vor abţine ca în practicile profesionale desfăşurate să acţioneze în modalităţi care ar putea fi dăunătoare indivizilor sau asociaţiilor, atât în prezent cât şi în viitor, chiar dacă nu se pot prezice cu precizie daunele sau subiecţii afectaţi. Nu vor tolera însă şi nu vor trece cu vederea nici o abatere de la deontologia profesională.

STANDARDE PROFESIONALE

COMPETENŢA
1. Sociologii vor iniţia activităţi de cercetare şi se vor angaja doar în acele activităţi profesionale (predare, consiliere, intervenţie, ş.a.) pentru care au competenţele atestate (prin dobândirea unor calificări, sau prin parcurgerea unor traininguri sau programe de formare) sau experienţa necesare, străduindu-se să acţioneze permanent în vederea formării şi practicării la standarde cât mai înalte a competenţelor deţinute.
2. Atunci când în exercitarea profesiunii sociologii constată că ajung într-un impas (de exemplu, datorită unor motive personale care interferează cu îndatoririle profesionale) sau când o situaţie neprevăzută se dovedeşte a reprezenta o depăşire a limitelor de competenţă, ei se vor retrage din respectiva activitate.
3. În toate activităţile în care sociologii se angajează, ei îşi vor prezenta, la solicitare, domeniile de specialitate, competenţele, experienţa (nivelul/gradul de expertiză) şi afilierile.

PRODUCEREA CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE ŞI DISEMINAREA REZULTATELOR
4. În activitatea de cercetare, formare sau intervenţie sociologii vor urmări să dea dovadă de obiectivitate şi imparţialitate, evitând sau eliminând distorsiunile, omisiunile, şi falsele reprezentări intenţionate ce s-ar putea produce ca urmare a intereselor şi convingerilor personale.

5. Pe parcursul planificării, implementării şi diseminării rezultatelor cercetării, sociologii au obligaţia desfăşurării tuturor activităţilor presupuse de acestea la nivelul celor mai înalte standarde de exigenţă ştiinţifică şi profesională, luând măsurile necesare pentru diminuarea posibilităţii de corupere, alterare, compromitere a rezultatelor şi pentru protejarea şi respectarea drepturilor participanților la cercetare.

6. Sociologii nu se vor angaja în contracte în care recompensa financiară sau de alt tip, să fie corelată în vreun fel cu concluziile investigaţiilor, sau în contracte care prin derularea investigaţiilor ar putea genera suspiciuni de natură a afecta imaginea Societăţii.

7. Sociologii sunt responsabili de conduita profesională a tuturor persoanelor care participă la cercetările iniţiate de ei înşişi sau de alţi sociologi pe care îi supervizează; ei au obligaţia să-i informeze pe aceştia asupra prevederilor legale, reglementărilor şi exigenţelor deontologice şi să se asigure de respectarea acestora.

8. Sociologii vor fi în măsură să explice sursa datelor obţinute precum şi metodele utilizate pentru culegerea acestora.

9. Sociologii se vor obţine de la orice acţiuni care ar putea produce deteriorarea imaginii sociologiei ca disciplină ştiinţifică, sau care ar putea împiedica accesul ulterior al unui alt cercetător la acel teren de cercetare.

10. Sociologii nu vor oferi recompense financiare sau stimulente, care ar putea constrânge în orice fel, sau influenţa răspunsurile participanţilor la cercetare, deteriorând acurateţea culegerii informaţiilor.

11. Fabricarea, falsificarea datelor sau omiterea unor date relevante în prezentarea sau publicarea rezultatelor cercetării reprezintă abateri extrem de grave de la deontologia sociologică şi sunt cu desăvârşire interzise şi aspru sancţionate.

12. Dacă sociologii vor descoperi erori semnificative în rezultatele publicate sau prezentate vor lua măsuri rezonabile în vederea corectării, retractării sau publicării de erate sau alte modalităţi de a clarifica situaţia apărută.

13. Toate datele şi rezultatele cercetării constituie proprietatea autorilor acesteia, dacă condiţii contractuale nu stipulează altceva. Acestea pot fi puse, în condiţii bine precizate, atât la dispoziţia beneficiarilor cât şi la dispoziţia altor cercetători interesaţi în reutilizarea acestora în cercetări ulterioare. Autorilor cercetării le revine obligaţia de a se asigura că prin manipularea ulterioară a acestora nu sunt încălcate drepturile şi angajamentele faţă de persoanele intervievate. Sociologii care reutilizează datele obţinute în acest fel vor evidenţia în mod explicit provenienţa şi autorii iniţiali.

14. Sociologii îşi vor asuma responsabilitatea şi se vor declara autori doar ai cercetărilor şi lucrărilor la care au contribuit efectiv, de asemenea vor menţiona aportul (dacă este cazul) tuturor colegilor sau studenţilor contributori.

PLAGIATUL
15. Sociologii nu vor prezenta date sau rezultate din studii sau cercetări ale altor cercetători, ca aparţinându-le lor. Sociologii vor evidenţia în mod explicit, contribuţiile altor cercetători la producerea cunoaşterii sociologice, şi se vor abţine în toate activităţile şi situaţiile de a plagia. Plagiatul reprezintă preluarea integrală sau parţială într-o operă scrisă (publicată sau disponibilă în format electronic) sau într-o prezentare orală, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, (publicate sau disponibile în format electronic), ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale.

16. În toate activităţile desfăşurate (publicaţii, prezentări, predare, ş.a.) sociologii vor respecta normele academice de citare, alcătuire a referinţelor şi redactare a lucrărilor ştiinţifice, şi de asemenea prevederile legale şi reglementările referitoare la etica cercetării; vor folosi în propriile lucrări date şi rezultate ale altor autori abia după obţinerea dreptului legal în acest sens.

RELAŢIILE INTERUMANE
17. Sociologii vor manifesta respect şi preocupare pentru colegi, studenţi, cei aflaţi în supervizarea lor sau angajaţi. Ei au obligaţia, pe întregul parcurs al desfăşurării cercetărilor desfăşurate, să anticipeze şi să prevină, atât cât este rezonabil posibil, consecinţele nefavorabile şi eventualele daune pe care cercetarea le-ar putea atrage asupra persoanelor intervievate, sau celorlalte persoane implicate în cercetare.

18. Sociologii vor respecta dreptul la viaţa privată al participanţilor la cercetare. Ei vor folosi mijloace de înregistrare a datelor (reportofon, cameră video, ş.a.) doar după obţinerea acordului persoanelor vizate.

19. Participanţilor la cercetare li se va respecta necondiţionat dreptul la opoziţie, ei vor fi informaţi de către sociologi că pot să refuze participarea la cercetare, sau se pot răzgândi asupra participării, în orice moment al investigaţiei.

20. Sociologii nu vor manifesta comportamente de defăimare, abuz (inclusiv abuz de autoritate) sau hărţuire (sexuală, rasială sau emoţională) faţă de persoanele cu care vin în contact în timpul activităţilor profesionale. Hărţuirea sexuală include aluzii, propuneri, avansuri sau orice act comportamental verbal sau non-verbal cu un conţinut sexual explicit sau implicit.

21. Sociologilor le este strict interzisă în toate situaţiile exploatarea altor persoane; nu vor profita în nici un fel de persoanele faţă de care manifestă un ascendent de autoritate (colegi, supervizaţi, participanţi şi subiecţi ai cercetării, angajaţi, studenţi).

22. Sociologii angajaţi în activitatea de învăţământ îi vor antrena pe studenţi în activităţi de cercetare însă vor evita orice formă de exploatare a acestora, nu îi vor trata ca pe o mână de lucru neplătită sau benevolă folosindu-i în cercetările personale. Nu îşi vor atribui contribuţiile studenţilor şi vor evidenţia aportul tuturor colaboratorilor care participă la cercetare. De asemenea vor evita să-i antreneze în situaţii delicate sau periculoase, care ar putea surveni în timpul anchetelor.

23. Sociologii angajaţi în formarea studenţilor, vor gestiona cu mare atenţie posibilele dificultăţi emoţionale, care ar putea apărea în timpul desfăşurării activităţilor de predare şi cercetare, ca urmare a apropierii sau distanţării prea mari dintre studenţi şi profesori.

24. Sociologii nu vor practica, nu vor consimţi sau facilita în nici o formă discriminarea bazată pe etnie, naţionalitate, vârstă, gen, orientare sexuală, dizabilităţi, starea sănătăţii, statut social, ş.a.

25. Sociologii vor manifesta o conduită colegială bazată pe respect, onestitate, corectitudine, loialitate şi solidaritate, evitând criticile nefondate şi acţiunile denigratoare la adresa colegilor, indiferent dacă sunt sau nu membrii ai Societăţii. Atunci când constată în activitatea colegilor din Societate încălcări ale normelor deontologice stipulate de prezentul Cod, le vor atrage atenţia cu discreţie asupra acestora, iar dacă conduita acestora rămâne neadecvată se vor adresa Consiliului de Etică şi Deontologie al Societăţii.

CONFLICTUL DE INTERESE
26. Sociologii vor evita situaţii susceptibile a fi considerate conflicte de interese. Conflictul de interese este situaţia în care un sociolog are un interes personal (de exemplu de natură patrimonială), care ridică suspiciuni legate de obiectivitatea şi imparţialitatea sa în formularea rezultatelor unei cercetări pe care o realizează.

27. Sociologii vor evita relaţiile multiple (cu beneficiari, cu subiecţi ai cercetării, studenţi, supervizaţi), adică situaţiile în care se exercită cel puţin două roluri profesionale în raporturile cu o persoană, sau când între două persoane interferează rolul profesional al raportului dintre ele cu o relaţie specială de apropiere, iar dacă acest lucru nu este posibil, acestea vor fi obligatoriu dezvăluite.

28. Sociologii au obligaţia dezvăluirii surselor de finanţare şi a identităţii sponsorilor, precum şi a tipului sau naturii relaţiei speciale (dacă este cazul) pe care o au cu finanţatorii cercetării.

29. Obligaţiile mutuale între sociologi şi beneficiarii cercetării (finanţatori publici sau privaţi) vor fi explicitate preferabil în scris înaintea demarării investigaţiei. Sociologii nu vor accepta subvenţii, contracte sau convenţii care conţin clauze care ar putea restrânge, afecta sau influenţa obiectivitatea judecăţilor ştiinţifice formulate.

30. Indiferent de interesele personale sau patrimoniale sociologii vor respecta standardele profesionale şi ştiinţifice atât pe parcursul colectării, analizei şi interpretării datelor, cât şi în activităţile de predare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor.

CONFIDENŢIALITATEA
31. Sociologii au obligaţia de a lua, toate măsurile necesare pentru a proteja, în orice circumstanţă, şi pentru o perioadă de timp nedeterminată, confidenţialitatea informaţiilor private şi datelor obţinute prin activităţile de investigare, învăţământ, intervenţie, ş.a. Ei vor întreprinde astfel tot ceea ce este rezonabil posibil pentru a asigura dreptul la viaţă privată al persoanelor implicate în cercetare (subiecţi, operatori, informatori, ş.a.).

32. Obligaţia de a păstra confidenţialitatea se extinde şi asupra membrilor echipei de cercetare, indiferent de postura şi statutul deţinut, cât şi asupra colaboratorilor sau cercetătorilor, care ar putea solicita ulterior reutilizarea datelor. Responsabilitatea autorilor principali ai cercetări, presupune şi obligativitatea instruirii tuturor persoanelor care vor intra în contact cu datele, referitor la măsurile de protecţie necesare păstrării confidenţialităţii.

33. Sociologii vor acorda o atenţie sporită păstrării anonimatului şi confidenţialităţii asupra informaţiilor private care ar putea conduce la identificarea persoanelor intervievate. Acestea vor fi informate cu privire la limitele confidenţialităţii, şi condiţiile în care aceasta poate fi încălcată.

CONSIMŢĂMÂNTUL INFORMAT
34. Sociologii nu vor iniţia cercetări asupra subiecţilor care fac obiectul investigaţiilor decât după obţinerea din partea acestora, sau a reprezentanţilor acestora autorizaţi prin lege, a consimţământului informat.

35. Sociologii au faţă de participanţii la cercetare responsabilitatea de a le explica cu claritate, într-o manieră uşor de înţeles, astfel încât să se decidă în cunoştinţă de cauză în legătură cu participarea la anchetă, subiectul cercetării, scopul, autorii şi finanţatorii, limitele confidenţialităţii, implicarea unor terţi , modalităţile în care rezultatele vor fi diseminate şi folosite.

36. Cercetările bazate pe ascunderea identităţii autorului sau a scopului, mijloacelor şi tehnicilor folosite (deception) – se vor desfăşura doar după obţinerea unei aprobări din partea unei entităţi (comisie de deontologie) cu atribuţii în acest domeniu. Ele se justifică doar atunci când celelalte metode de investigaţie nu fac posibilă culegerea unor date esenţiale pentru cercetare. Alegerea şi utilizarea acestei metode trebuie să se facă după o riguroasă analiză şi cântărire a avantajelor şi riscurilor, astfel încât sociologii să fie în măsură să anticipeze orice problemă de natură deontologică, iar odată apărută să o poată rezolva.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
37. Sociologii se vor implica permanent în programe de formare profesională, vor iniţia cercetări şi se vor consulta cu ceilalţi colegi, preocupându-se permanent de perfecţionarea şi îmbunătăţirea propriilor competenţe profesionale.

38. Dacă sunt implicaţi în predare, supervizare sau formare, sociologii vor acţiona la nivelul celor mai exigente standarde ştiinţifice şi morale pentru a conferi cea mai înaltă calitate şi integritate învăţământului sociologic, astfel încât acesta să producă specialişti cu un nivel de competenţă ridicat, capabili să se integreze cu succes în activităţile specifice sociologiei.

39. Sociologii cu responsabilităţi în proiectarea şi organizarea programelor de studii sau formare, au obligaţia de a se asigura că etica şi deontologia, constituie pentru studenţi şi cursanţi, componente fundamentale în desăvârşirea pregătirii lor profesionale.

40. Având în vedere ascendentul şi influenţa pe care o au profesorii sau formatorii asupra studenţilor sau cursanţilor, sociologii nu vor face abuz de autoritatea lor, nu vor hărţui, umili sau ameninţa integritatea acestora, abţinându-se de la acţiuni care ar putea prejudicia imaginea de sine a acestora.

CONSILIUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE. IMPLEMENTAREA CODULUI
41. Comitetului Executiv al SSR îi revine obligaţia implementării principiilor şi standardelor profesionale stipulate de prezentul Cod. Sociologii au obligaţia să cunoască şi să-şi însuşească prevederile Codului, şi datoria de a rezolva problemele etice cu care se confruntă în exercitarea profesiei în acord cu reglementările acestuia.

42. SSR consideră prezentul cod drept un instrument de promovare a unei conduite în acord cu valorile şi principiile etice enunţate, mai degrabă decât unul de constrângere sau pedepsire, totuşi, în scopul prevenirii încălcării normelor deontologiei sociologice, şi în vederea sancţionării abaterilor de la prevederile acesteia, se constituie Consiliul de Etică şi Deontologie al SSR (numit în continuare Consiliul).

43. În toate situaţiile în care se constată abateri şi încălcări ale prevederilor Codului de etică, Consiliul, în funcţie de gravitatea acţiunilor înfăptuite, va aplica sancţiuni, care pot duce, pentru încălcările deosebit de grave, la excluderea din SSR.

44. Regulamentul de funcţionare a Consiliului, Procedura de soluţionare a cazurilor de abateri de la deontologia sociologică, cât şi revizuirile şi amendamentele la Codul de etică vor fi elaborate de grupuri de lucru, desemnate de Comitetul Executiv.

45. Codul de etică intră în vigoare odată cu aprobarea acestuia de către….

 

….

Acest material poate fi descărcat în format Microsoft Word de aici.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: