Societatea Sociologilor din România

Cerere achiziție ARACIS: servicii pentru realizarea unor cercetări sociologice prin sondaj de opinie și interviuri calitative, 2022

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS, cu sediul numit București, Str. Spiru Haret nr. 12, adresa sediu provizoriu: Bd. Mărăști nr. 59, cod 011464, în cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare a USAMV București, cod fiscal 18476245 , Telefon: +40 21 206 76 00, Fax: +40 21 312 71 35, Cont virament: RO40TREZ23F655000203030X, deschis la Trezoreria București, In atenția: Noanea Andrei, Email: andrei.noanea@aracis.ro, Adresa internet (URL): http://aracis.ro, adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Tip anunț:  Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Servicii pentru realizarea unor cercetări sociologice prin sondaj de opinie și interviuri calitative CPV: 79315000-5 – Servicii de cercetare socială

NR ANUNT SEAP: ADV1291477

Descrierea contractului: Servicii pentru realizarea unor cercetări sociologice prin sondaj de opinie și interviuri calitative

OBIECTIVUL GENERAL: efectuarea de cercetări sociologice  cu privire la percepția privind calitatea învățământului superior românesc la nivel de sistem,  conform caietului de sarcini.

OBIECTIVE SPECIFICE:

✓ Culegerea/obținerea unor date care pot fundamenta sau ajusta activități sau acțiuni de interes la nivelul Sistemului Național de Învățământ Superior (SNIS) și ARACIS;

✓ Evaluarea gradului de cunoaștere de către actorii interesați a unor subiecte privind calitatea învățământului superior;

✓ Identificarea unor așteptări sau propuneri în vederea îmbunătățirii activității instituțiilor de învățământ superior, respectiv a ARACIS.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Serviciile solicitate Operatorului constau în realizarea unei cercetări sociologice (care presupune culegerea, prelucrarea, analiza și interpretarea datelor) prin aplicarea online a trei (3) formulare de Chestionar și trei (3) formulare de Ghiduri de Interviu,  conform caietului de sarcini.

Valoarea estimată  fără  TVA: 126.050,42 RON

Condiții contract: Contractul va fi semnat pe o perioadă de 3 (trei) luni (aproximativ perioada mai- iulie 2022). Plata se va efectua, conform condițiilor din caietul de sarcini, în contul de trezorerie al prestatorului în maxim 30 de zile de la recepția serviciilor și transmiterea facturii.

Condiții participare: Ofertantul va depune oferta tehnică (care trebuie să conțină descrierea serviciilor ofertate), oferta financiară (care trebuie să conțină prețurile unitare ale serviciilor respective), o copie a Certificatului de Înregistrare. Prestatorii care vor depune oferte trebuie să fie operatori legal înregistrați de date cu caracter personal, în acord cu Legea nr. 129/2018 și cu alte acte normative relevante în vigoare. Prestatorul va respecta prevederile legale privind datele cu caracter personal; Ofertanții vor trebui să facă dovada realizării anterioare a minim 5 (cinci) cercetări asemănătoare, din punctul de vedere al metodologiei, realizate în ultimii 10 ani. Acest fapt va fi dovedit prin furnizarea documentelor care le justifică fără echivoc veridicitatea; Ofertanții vor trebui să facă dovada capacității tehnice de a stoca și a gestiona pe serverele proprii o bază de date cu minimum 6.000 de respondenți și peste 100 de întrebări. În acest sens, firmele participante vor depune o declarație pe propria răspundere privind capacitatea de implementare a metodei utilizate; Ofertanții vor trebui să îndeplinească concomitent cu aceste criterii și restul prevederilor legale specificate în documentația de atribuire pentru a putea participa la proceduri de achiziții publice.

Oferta se trimite prin mail sau se depune la sediul ARACIS (Bd. Mărăști nr. 59, cod 011464, în cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare a USAMV București), cu menționarea anunțului publicitar din SEAP privind achiziția de servicii pentru realizarea unor cercetări sociologice prin sondaj de opinie și interviuri calitative. Termenul limita de depunere a ofertelor este luni 27.05.2022, ora 12:00.

Criterii adjudecare: Ofertantul cu prețul cel mai scăzut, dintre cei ce depun oferta în termenul limită stabilit. Ofertantul câștigător va publica oferta în catalogul electronic SEAP pentru realizarea achiziției.

Termen limita primire oferte: 27.05.2022, ora 12:00

Informații suplimentare: Înainte de prestarea serviciilor se semnează un contract de achiziție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *